Moventia

Qualitat

Les certificacions de qualitat a les empreses

La implantació de certificacions de qualitat, activa uns mecanismes interns en les empreses i organitzacions que provoquen una revisió completa dels processos, a fi de detectar i enumerar punts a millorar, afegir o eliminar en els mateixos i punts forts a mantenir i potenciar o mancances a corregir en l'estructura organitzativa. Al final d'aquest llarg, complex i, sovint, difícil procés, s'obté (si tot ha anat com cal) una certificació oficial que acredita que s'ha passat aquest procés i que s'han incorporat els mecanismes necessaris al funcionament de l'empresa a fi de garantir que es monitoritzarà l'estructura i processos definits durant la implantació, per què no deixin de funcionar com s'ha establert, havent-se també incorporat els mecanismes de correcció adients si això es produís.

A la nostra empresa hem obtingut 5 certificacions: la UNE-EN ISO 9001:2008, la UNE-EN ISO 14001:2004, la UNE-EN 13816/03, la OHSAS 18001:2007 i la UNE-ISO 39001:2013

Carta de serveis    |     Política de qualitat                                Departament de Qualitat: +34 972371180    |    Correu electrònic
Certificació ISO 9001
ISO 9001:2008

La Norma ISO 9001, pertanyent a la família de normes de qualitat ISO 9000, estableix els requisits que ha de complir un Sistema de Gestió per garantir la qualitat del Servei o Producte en qualsevol empresa, independentment de la grandària de la mateixa o de la complexitat del seu procés productiu.

La Norma ISO 9001, internacionalment reconeguda, s'utilitza a multitud d'empreses de tot el món i s'utilitza per:

 • Estandardització de processos
 • Satisfacció de requisits de clients
 • Demostració de la qualitat del producte i servei a terceres parts
 • Enfortiment de l'estructura empresarial davant canvis interns o del mercat

Gràcies a la implantació d'un Sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008, l'organització demostra la seva capacitat per proporcionar de forma coherent serveis que satisfan els requisits del client i els reglaments aplicables.

Entre altres avantatges obtinguts per la implantació, hi ha la possibilitat de complir amb clients que, cada cop més, requereixen proveïdors certificats, augmentant la possibilitat d'incrementar les seves vendes, millorar la documentació, els proveïdors i els sistemes de qualitat per si mateixos i, igualment, generar més confiança entre proveïdors i clients.

Aquesta norma internacional promou l'adopció d'un enfocament que es basa en processos quan es desenvolupa, implanta i millora l'eficàcia d'un sistema de gestió de la qualitat, basat alhora en el cicle de millora contínua PDCA (planificar, fer, comprovar, actuar - de l'anglès Plan Do Correct Act).

Beneficis davant el mercat:

 • Millorar la imatge dels serveis oferts
 • Afavorir el seu desenvolupament i refermar la seva posició
 • Guanyar quota de mercat i accedir a mercats exteriors gràcies a la confiança que genera entre els clients i consumidors

Beneficis davant els clients:

 • Augment de la satisfacció dels clients
 • Eliminar múltiples auditories amb el corresponent estalvi de costos
 • Accedir a acords de qualitat concertada amb els clients

Beneficis per a la gestió de l'empresa:

 • Servir com a mitjà per mantenir i millorar l'eficàcia i adequació del sistema de gestió de la qualitat, en posar de manifest els punts de millora
 • Consolidar les bases de la gestió de la qualitat i estimular l'empresa per entrar en un procés de millora contínua
 • Augmentar la motivació i participació del personal, així com millorar la gestió dels recursos
Certificació ISO 14001
ISO 14001

Les organitzacions, independentment de la seva activitat, mida o ubicació geogràfica, han de complir un nombre major d'exigències ambientals imposades per l'Administració, els clients i la societat en general. Per això resulta imprescindible l'ús d'eines que integrin el medi ambient a la gestió global de l'empresa.

La implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14001, ofereix la possibilitat de sistematitzar, de forma senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l'organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d'un punt de vista d'equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Gràcies a la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma internacional ISO 14001, una organització es posiciona com a socialment responsable, diferenciant-se de la competència i reforçant, de forma positiva, la seva imatge davant dels clients i consumidors.

Entre altres avantatges ambientals, s'optimitza la gestió de recursos i de residus, es redueix l'impacte ambiental negatiu derivat de l'activitat o aquells riscos associats a situacions accidentals.

Econòmicament, a més de potenciar la innovació i la productivitat, l'organització tindrà la possibilitat de reduir els costos de gestió de residus o primes d'assegurança, reduir el risc de litigis i sancions, tenir major accés a subvencions i altres línies de financiació preferents o disminuir els riscos laborals, motivant al personal.

Certificació UNE-EN 13816/03
ISO 13816

El transport públic és un servei fonamental en la nostra societat i una de les activitats relacionades més directament amb la qualitat de vida dels ciutadans.

La norma UNE-EN 13816 de transport públic de passatgers proporciona directrius als operadors per a què assumeixin compromisos de qualitat en la prestació del seu servei, a fi de satisfer les expectatives dels seus clients.

Els compromisos de qualitat s'han d'assumir en vuit àmbits:

 1. Temps
 2. Comfort
 3. Informació
 4. Accessibilitat
 5. Seguretat
 6. Servei ofert
 7. Atenció al client, i
 8. Impacte ambiental.

Amb aquests 8 àmbits d'actuació l'empresa pot, a més de millorar la seva prestació del servei, millorar la percepció que en tenen els usuaris.

Beneficis davant els clients:

 • Demostra el compromís amb el client mitjançant el mesurament, el seguiment i la millora del servei de referència
 • Orienta el servei de transport per a la satisfacció del passatger
 • Facilita la millora continua
Certificació OSHAS 18001
ISO 9001:2008

Transports Pujol y Pujol, S.L. disposa d'un Sistema de Gestió per a la correcta integració en l’empresa de la Prevenció de Riscos Laborals.

El Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals segons OHSAS 18001:2007 és el sistema que descriu els processos i procediments per a la correcta integració de la Prevenció de Riscos Laborals, basats en l'aplicació de la Lley 31/1995, a l'empresa. S'ha concebut per ser compatible amb ISO 9001 i ISO 14001 a fi d'ajudar a les organitzacions a complir de forma eficaç amb les seves obligacions relatives a la salut i la seguretat.

Totes les empreses estan obligades al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta Llei obliga a les empreses a integrar-la al Sistema de Gestió de l’ empresa. OHSAS 18001:2007 gestiona aquesta integració de forma eficaç, i a més aporta tota la metodologia de gestió necessària per a la millora continua.

Aquesta certificació voluntària avala el grau de compromís de la nostre empresa pel que fa una gestió que va més enllà del simple compliment legal, per tant és un reconeixement explícit envers els treballadors, els socis de l’empresa, l’Administració Pública i la ciutadania en general.

Un sistema de gestió de la salut i la seguretat en el treball (SGSST) que fomenta els entorns de treball segurs i saludables en oferir un marc que permet a l'empresa identificar i controlar coherentment els seus riscos de salut i seguretat, reduir el potencial d'accidents, recolzar el compliment de les lleis i millorar el rendiment en general.

Implantar i certificar un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball segons OHSAS ens permet:

 • Disminuir la sinistralitat laboral i augmentar la productivitat, identificant, avaluant i controlant els riscos associats a cada lloc de treball, i evitant les causes que originen els accidents i les malalties en el treball. La percepció d'un entorn més segur pels treballadors, comporta una disminució de les malalties, baixes o absentisme laboral, un augment de la productivitat, una reducció progressiva de la sinistralitat i una disminució de sancions i despeses innecessàries.
 • Complir la legislació en matèria de prevenció, integrant aquesta última en els processos de l'organització, la qual cosa comporta una reducció dels costos i sancions administratives derivades del seu incompliment, a més d'una millora de la gestió interna de l'organització i de la comunicació entre empresa-treballador, i empresa-administracions i parts interessades.
 • Fomentar una cultura preventiva mitjançant la integració de la prevenció en el sistema general de l'empresa (exigit per llei) i el compromís de tots els treballadors amb la millora contínua en l'acompliment de la SST.
Certificació ISO 39001
ISO 39001

Gestió de la Seguretat Vial ISO 39001: una norma amb l'objectiu de reduir els accidents de trànsit

Els accidents de trànsit són una epidèmia mundial i per això és important posar-li fre. Una norma, com IS0 39001 ajuda a salvar vides i reduir lesions, augmenta la seguretat i l'impacte positiu de l'empresa en la resta del sistema a més de fomentar un comportament més segur.

Els accidents de trànsit se situen com la vuitena causa de mort al món segons l'OMS. La Norma ISO 39001 Sistemes de Gestió de la Seguretat Vial, RTS (Road Traffic Safety), d'aplicació tant per a entitats públiques i privades que interactuen amb el sistema vial, és una eina que ens ajuda a reduir, i en última instància eliminar, la incidència i risc de les morts i ferides greus derivades d'aquests accidents.

La implantació d'un Sistema de Gestió Vial conforme a UNE-ISO 39001 comporta tres grans avantatges per a l'empresa:

 • Promou un enfocament de Sistema Segur que el seu objectiu a llarg termini és l'eliminació de morts i ferides greus derivades dels accidents de trànsit, basat en el foment de bones pràctiques de la RTS destinades a reduir-los.

 • Evita importants costos econòmics i pèrdues de beneficis en l'empresa, al mateix temps que pot millorar la productivitat i rendibilitat del seu negoci, en garantir la màxima seguretat als seus empleats. Reforça la seva posició en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, adoptant l'esperit de la responsabilitat compartida de la Seguretat Vial entre els diferents actors del sistema vial.

 • La Norma ISO 39001, com la majoria de normes ISO, es basa en el concepte de millora continua i estableix un protocol d'actuació en cas d'accident perquè el treballador ho apliqui de forma rigorosa amb la finalitat d'evitar que s'agreugin les conseqüències del mateix.

 • A Europa i a la resta del món, s'està implantat amb molt èxit, tant és així que és fonamental per obtenir nous contractes, cponcservar els ja existents i millorar la imatge de l'empresa. Transports Pujol i Pujol, S.L. Ha estat una de les primeres empreses de Transport de viatgers per carretera d'Espanya a certificar-se en aquesta norma.